Pensje zarządów w dół?

Wróć

Pensje członków zarządu banku mają być uzależnione od poziomu wynagrodzeń szeregowych pracowników. To jedno z głównych założeń opracowanego przez KNF projektu Rekomendacji Z.

Komisja Nadzoru Finansowego projekt kolejnej regulacji dla banków przedstawiła w grudniu 2015 r. Wtedy to również dokument ten został poddany pod konsultacje. Rekomendacja Z dotyczy ładu wewnętrznego i reguluje zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, kwalifikacje oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku. Jej projekt stanowi uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu ładu wewnętrznego w bankach, które zostały już uregulowane w implementacji dyrektywy CRD IV do polskiego porządku prawnego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Podczas prac nad nim uwzględniono też sposób, w jaki zagadnienia te mają być docelowo ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów, które zostanie wydane na podstawie art. 9f ust. 1 oraz art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Wybrane kwestie dotyczące ładu wewnętrznego w bankach są również przedmiotem dokumentów wydanych przez KNF, takich jak: Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (z 2011 r.) oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (z 2014 r.) czy też Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (z 2013 r.). Jak zapewnia regulator projekt „Zetki” odnosi się także do międzynarodowych standardów w omawianym obszarze.

FOTO: GREGORY LEE / THINKSTOCK

 

Dla bankowca i dla ubezpieczyciela

Projektowana Rekomendacja Z przewiduje podejście oparte na zasadzie proporcjonalności. – Oznacza to, że jej postanowienia powinny być stosowane przez banki z uwzględnieniem skali i złożoności prowadzonej przez nie działalności, czyli takich czynników jak np. forma prawna, w jakiej działa bank, rozmiar jego działalności, rodzaje ryzyka związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzna organizacja, struktura właścicielska, geograficzny obszar prowadzonej działalności czy też etap rozwoju korporacyjnego – wyjaśnia Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jak zauważył dr Jerzy Podlewski, ekspert zarządzania ryzykiem biznesowym i redaktor naczelny portalu Ryzykonomia.pl, Rekomendacja Z ma charakter stricte „bankowy”, ale ponieważ poruszony w niej temat ładu wewnętrznego jest uniwersalny i ważny dla całego świata finansów, dobrze by było, gdyby temu dokumentowi przyjrzeli się także przedstawiciele branży ubezpieczeniowej. – My w swojej analizie zwróciliśmy uwagę na kwestie zarządzania ryzykiem poruszone w projekcie „Zetki”. Bardzo nas cieszy, że zajmują one centralne miejsce w regulacjach komisji, co ma oczywiście wielowątkowe uzasadnienie i dotyczy nie tylko podmiotów regulowanych z sektora finansowego – przyznaje dr Jerzy Podlewski.

Jak tłumaczą przedstawiciele KNF, poprawa polityki płacowej w bankach ma na celu zapewnienie tym instytucjom dopływu odpowiedniej klasy specjalistów. 

Prezesie, ogranicz dodatkową działalność zawodową!

Największe zainteresowanie przedstawicieli sektora bankowego wzbudzają zawarte w projekcie Rekomendacji Z zasady odnoszące się do polityki płacowej. Zapisy „Zetki” zobowiązują zarząd banku „do opracowania, zatwierdzenia oraz wprowadzenia w życie, sporządzonych w formie pisemnej i zatwierdzonych przez radę nadzorczą zasad wynagradzania w banku”. Te powinny być jasne, odpowiednio udokumentowane i przejrzyste. Bank powinien w nich określić maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku w okresie rocznym. Stosunek ten powinien być ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywanie zadań przez pracowników banku, z uwzględnieniem potrzeby ostrożnego i stabilnego nim zarządzania. Jak tłumaczą przedstawiciele KNF, poprawa polityki płacowej w bankach ma na celu zapewnienie tym instytucjom dopływu odpowiedniej klasy specjalistów. Problem nieodpowiednich relacji w zakresie zasad wynagradzania dotyczy w głównej mierze banków spółdzielczych, w których pensje członków zarządu wynoszą nieraz kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a zarobki szeregowych pracowników niewiele ponad 2 tys. zł. Zgodnie z wytycznymi KNF rada nadzorcza banku powinna nadzorować wdrożenie i stosowanie przez zarząd zasad wynagradzania oraz dokonywać regularnej (tj. przynajmniej raz w roku) oceny ich wpływu na sposób zarządzania bankiem. Stosowanie tych zasad powinno także podlegać badaniu przez komórkę audytu wewnętrznego. Uzależnienie pensji członków zarządu od zarobków pracowników to jednak niejedyna postulowana w ramach Rekomendacji Z zmiana odnosząca się bezpośrednio do przedstawicieli władz banku. Dokument ten zobowiązuje ich bowiem do ograniczenia dodatkowej działalności zawodowej i ujawniania swojego wynagrodzenia w relacji do zarobków pracowników. Postulowany przez KNF termin wprowadzenia w bankach „Zetki” to 31 października 2016

Poprzedni artykuł Zwolnienia w bankach związane z transakcjami M&A Następny artykuł Komentarz do rekomendacji KNF [WIDEO]

Podobne posty

Posadź drzewo… po śmierci

Jak mawiał Benjamin Franklin, tylko dwie rzeczy na świecie są pewne: śmierć i podatki. A skoro każdy z nas umrze, każdy dostanie też swoje miejsce na cmentarzu. Czy to znaczy, że miasta będą stopniowo zamieniać się w ogrodzone murami…

Czytaj więcej

Rynek, który leży prawie odłogiem

Siedem spośród dziesięciu podmiotów z sektora MSP kupuje polisy majątkowe. Zainteresowanie pozostałymi produktami jest wśród nich marginalne. Z jednej strony jest to wynik braku świadomości ubezpieczycieli odnośnie…

Czytaj więcej

TOP 6 upadłych magazynów

Kiedyś stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji, relaksu i określeń statusu społecznego. Zwinięte w rulon pod pachą pozycjonowały właściciela wysoko na drabinie atrakcyjności. Czasopisma znane, czytane i kolekcjonowane w…

Czytaj więcej